home,page,page-id-3464,page-template,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-3.6.12,vc_responsive

Användarsäkerhet

Säkert växtskydd är vad HARDI specialiserar sig i. Professionell användning av växtskyddsprodukter idag innebär fokus på:

-Maximal biologisk effekt och nivåkontroller 
-Minimalt överskott i matprodukter 
-Minimal risk för miljöföroreningar på grund av drift och avtappning
-Maximal beaktning för kapacitet, lätt hantering, säkerhet och precesion.

Påfyllning av sprutan

Reducerar risker i förbindelse med påfyllning av kemikalier

Fyll på med kemikalier ute i fältet, på så sätt:

  • undviker man att använda samma plats var gång man hanterar koncentrerade medel
  • får man en fördel av jordens förmåga att bryta ner kemikalier, om det skulle hamna någonting på jorden
  • undvika risken med att transportera en tank full av blandade kemikalier

Transportera kemikalierna i sprutans säkerhetsskåp. Det ska vara möjligt att samla ev. spill i från kemikaliedunkarna.

Påfyllning av vatten

Påfyllning av vatten bör ske så att ingen risk för översvämning eller retur till vattenförsörjningen. Samtidigt ska det undvikas att ev. spill rinner ner i avlopp eller kloaker, om inte påfyllningen sker på en fast plats med egen uppsamling av restvatten.

I praktiken fylls sprutan bäst från en särskild vattentank eller vid en direkt vattenkälla via en släng som hänger frit minst 10 cm från tanköppningen.

Sprutan ska bevakas under tiden den fylls på, för att säkra att översvämning eller annat spill förekommer. Vattenpåfyllningen får inte heller ske i närheten av brunnar eller borrningar. Lantbrukets Rådgivningscenter anbefaller ett avstånd på minst 25 meter.

Miljömässigt är det att föredra att vattenpåfyllning sker ute på fält så att ev. småspill inte alltid sker på samma plats. Om man fyller på hemma är en gräsklädd påfyllningsplats mer att föredra än en grus- eller stenklädd plats. Det säkraste alternativet är en övertäckt påfyllningsplats med avlopp till en särskild uppsamlingstank.


Påfyllning av plantskyddsmedel

Plantskyddsmedel bör fyllas på sprutan på olika platser ute i marken. Transporten av de koncentrerade produkterna mellan gård och fält ska ske på ett säkert sätt - och enligt gälande regler. I praktiken betyder det att transport av bekämpningsmedel ska ske i ett låst säkerhetsskåp med möjlighet att samla ev. spill i från medlen. En medtagen spade och platssäck ger möjlighet till att samla upp det som hamnar på marken.

Fylls medlen på hemma på gården, ska det ske på en fast plats där det finns möjlighet för att samla ev. spill med granulat. Om inte denna lösning är möjlig så använd ett gräsområde intill. Gräset hjälper till med att binda och bryta ned ev. spillvätska. Transporten mellan gården och fältet bör ske med pumpen avslagen så att systemet inte är under tryck.

Tomma dunkar ska sköljas - antingen med tankdiskmunstycke eller med hjälp av tre omgångar rent vatten. Vid samtliga tillfälle ska dunken vara i rörelse under sköljning för att säkra en effektiv rengöring. Kom i håg att det ska rengöras längre tid om dunken är större. Efteråt sätter man på locket på dunken och förvara den i det låsta säkerhetsskåpet.

 

Skydda miljön under besprutning

En vimpel som monteras fram på traktorn visar föraren vindriktningen och en indikation om vindhastigheten. Den kan så till vidare ger upplysningar om när man ska vara extra försiktig och om det är tid för att byta till grövre munstycke.

Ha en nödplan klar, tänk framåt och försök förutse eventuella problem. Om vindhastigheten för tillfället är accepterad men senare stiger, så överväg att spruta på "läsidan" först.

Undvik att reparera eller servicera sprutan när det är bekämpningsmedel i tanken och sprutan står ute i marken. Ev. spill ger en oacceptabel och okontrollerbar stor lokal överdosering som kan leda till förorening av grundvattnet - eller betyda att jorden vill vara obrukbar många år framöver.

Undvik överdosering, det är spill av sprutvätska och kan utgöra en fara för grödan. Använd rampsektionerna till att avbryta delar av rampen när det besprutas i område som är smalare än den kompletta rampen. Det är värt att jobba med rampsektionerna när det körs i trekantiga område där det annars sker stor överlappning. HARDI´s TRIPLET munstyckshållare har dessutom en stängfunktion så att munstyckena kan stängas av enkelvis.

En vimpel som monteras fram på traktorn visar föraren vindriktningen och en indikation om vindhastigheten. Den kan så till vidare ger upplysningar om när man ska vara extra försiktig och om det är tid för att byta till grövre munstycke.

Ha en nödplan klar, tänk framåt och försök förutse eventuella problem. Om vindhastigheten för tillfället är accepterad men senare stiger, så överväg att spruta på "läsidan" först.

Undvik att reparera eller servicera sprutan när det är bekämpningsmedel i tanken och sprutan står ute i marken. Ev. spill ger en oacceptabel och okontrollerbar stor lokal överdosering som kan leda till förorening av grundvattnet - eller betyda att jorden vill vara obrukbar många år framöver.

Undvik överdosering, det är spill av sprutvätska och kan utgöra en fara för grödan. Använd rampsektionerna till att avbryta delar av rampen när det besprutas i område som är smalare än den kompletta rampen. Det är värt att jobba med rampsektionerna när det körs i trekantiga område där det annars sker stor överlappning. HARDI´s TRIPLET munstyckshållare har dessutom en stängfunktion så att munstyckena kan stängas av enkelvis.

 

Invändig rengöring

Etikettens vägledning

Om det är på etiketten angett någon specifik rengöringsmetod ska den följas. Nedanför är angivet en generell vägledning. Kom i håg handskar, ansiktsskärm och plastförkläde/regnkläder vid rengöring.

Restmängder
Rengöring av sprutan börjar alltid med kalibrering. Om kalibreringen sköts riktigt vill det vara små restmängder kvar när arbetet är slut.

Är det emellertid är en mindre uppblandad sprutvätska kvar i tanken efter att arbetet är slut, ska den antingen tappas ut och lämnas till den kommunala mottagsanordningen eller tunnas ut med 10 gånger vatten och sprutas ut på den behandlade grödan eller motsvarande. Om det är sprutat med reducerad dosering är det endast nödvändigt att tunna ut vätskan med så pass mycket att det inte överdoseras på de område som blivit besprutade en " 2:e gång".

Den första rengöringen"i fält" underlättar om man har en sköljtank på sprutan.

Sköljning i fält med sköljtank (dagligen!)
Det mest effektiva utnyttjandet av vattnet i sköljtanken uppnås genom att vattnet används till skölja sprutan flera omgångar, minst 2 gånger och helst 3-4 gånger där det så används halvdelen eller 1/3 del av sköljvattnet per sköljning. Det är viktigt att alla ventileranvänds under sköljning så det inte står koncentrerad vätska någonstans i systemet efter rengöring.

Är sprutan försedd med invändigt spolmunstycke ska den användas till sköljning för att rengöra spruttanken på bästa sätt. Det är viktigt att tömma ut så mycket som möjligt vid varje sköljning så att det uppnås en förtuning av vätskan vid varje omgång sköljvatten. Sköljvattnet tömms i de fält som precis har blivit behandlade.

Sköljning utan sköljtank (dagligen!)
För att minimera mängden av sköljvatten spolas tanken invändigt med 10 % av tankinnehållet 2 gånger. En högtrycksrensare är till god hjälp. Efter varje spolning sprutas sköljvattnet ut på ett behandlat område i närheten av gården ( helst den redan behandlade arealen eller tillsvarande) där ev. rester inte kan skada. Innan tömmning manövreras alla ventiler på sprutan så sköljvattnet kommer runt i alla hörnor. Var uppmärksam på att det inte ringer ut sköljvatten i avlopp eller kloaker.

För att kunna behandla grödor som är känsliga för sprutmedel som har varit använda tidigare, är det nödvändigt med en ytterligare rengöring av sprutan. Metoden är i bland beskriven på etiketten till sprutmedlet och ska i varje tilfälle följas!

Annars finns det två grundläggande möjligheter:
Rengöring utan spolmunstycke: Tanken fylls med vatten med ett eget rengöringsmedel som t.ex. salmiaksprit eller ett deciderat sprutmedel. Nu ska pumpen cirkulera vätska i hela systemet i 15 minuter. På sprutor med självrensande filter skruvas trycket så högt upp att säkerhetsventilen öppnas, därefter sänks trycket igen. Kom i håg att låta munstyckena spruta - på grästäckt område - även när rampen rengörs. Sen ska sprutan stå i några timmar så att ev. beläggning kan lösas upp. Restvattnet sprutas ut över grödan eller det grästäckta området.

Rengöring med spolmunstycke: Tanken fylls c:a 10 % med rent vatten med eget tillsatt rengöringsmedel. Med spolmunstycket i gång cirkulerar vätskan i hela systemet i 15 minuter. I övrigt ska tidigare procedurer följas som finns beskrivet under "Rengöring utan spolmunstycke".

 

Utvändig rengöring

Utvändig rengöring
Ett grästäckt område är ett bra filter för fördelning av sköljvatten från sprutan och ett bra underlag för den utvändiga rengöringen av traktorn och sprutan. Gräset hindrar en kemikalieström och jorden bryter ner medlen. Därför bör det vara ett sådant område omkring hemmaplan.


En ny möjlighet
Som en ny möjlighet kan de flesta sprutor monteras med utrustning för utvändig rengöring av sprutan i fält. Det är att föredra - nya procedurer är under ständig utveckling, men något av det rena vattnet från renspolningstanken ska användas till just detta.

Sprutpistoler blir använt till att rengöra de område på sprutan som är mest förorenade, den bakre delen av tanken, rampen och hjulen. Det är viktigt att spola sprutan utvändigt ofta - helst var arbetsdag. Det är har också säkerhetsmässig betydelse för både personal och vid bevaring av sprutan, att den rengörs!

 

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.